موارد زیر شامل گارانتی ایده نگار می شود :

 

 هرگونه اشکال و اشتباه در مطالب طرح ( طرحی که توسط مشتری تایید نهایی شده است)

 برش نامناسب اطراف طرح که باعث ناخوانا بودن مطالب طرح و یا برش اضافی باشد.

 تفاوت در رنگ های یک چاپ به طوری که به راحتی قابل تشخیص باشد.

 هرگونه خراشیدگی و تا خوردگی و مچاله شدگی .

 پاشیدگی رنگ روی طرح.

 

( توجه : تمامی سفارشات حاوی  3 تا 7 در صد باطله، کسری و یا هر یک از موارد بالا می باشد و این درصد شامل گارانتی نیست.)