نوع تراکت
قیمت 1000 عدد (تومان) قیمت 2000 عدد (تومان)
فاکتور A4 تکرو سرچسب تحریر 80 گرم 125,000 155,000
فاکتور A4 کاربن دار تک رنگ (سیاه و سفید) سرچسب تحریر 80 گرم 125,000 215,000
فاکتور A5 تکرو سرچسب تحریر 80 گرم 80,000 95,000
فاکتور A5 کاربن دار تک رنگ (سیاه و سفید) سرچسب تحریر 80 گرم 80,000 130,000
فاکتور A6 تکرو سرچسب تحریر 80 گرم --- 70,000 

_ توجه : در صورت نیاز به شماره زنی فاکتور، هزینه شماره مبلغ 15,000 تومان به مبالغ بالا افزوده خواهد شد.