تعرفه های کاغذ تحریر 80 گرم :

نوع تراکت
قیمت 1000 عدد سایز واقعی (تومان) قیمت 2000 عدد سایز واقعی (تومان) قیمت 5000 عدد سایز واقعی (تومان) قیمت 10000 عدد سایز واقعی(تومان) قیمت 1000 عدد سایز تراکتی (تومان) قیمت 1000 عدد سایز تراکتی (تومان)
تراکت A4 تکرو تحریر 80 گرم 120,000 148,000  225,000  395,000  205,000  345,000
تراکت A4 دورو تحریر 80 گرم 180,000 210,000  285,000  520,000  245,000  430,000
تراکت A5 تکرو تحریر 80 گرم 77,000 90,000  145,000  235,000  120,000  195,000
تراکت A5 دورو تحریر 80 گرم 98,000 120,000  160,000  278,000  143,000  230,000
تراکت A6 تکرو تحریر 80 گرم --- 50,000  ---  ---  78,000  116,000
تراکت A6 دورو تحریر 80 گرم --- 70,000  ---  ---  87,000  144,000 

 


تعرفه های کاغذ گلاسه 135 گرم : 

نوع تراکت
قیمت 1000 عدد سایز تراکتی (تومان) قیمت 2000 عدد سایز تراکتی (تومان) قیمت 5000 عدد سایز تراکتی (تومان) قیمت 10000 عدد سایز تراکتی (تومان)
تراکت A4 تکرو گلاسه 135 گرم 130,000 170,000  285,000  535,000
تراکت A4 دورو گلاسه 135 گرم 170,000 210,000  320,000  595,000
تراکت A5 تک رو گلاسه 135 گرم 78,000 95,000  158,000  295,000
تراکت A5 دورو گلاسه 135 گرم 95,000 118,000  178,000  330,000
تراکت A6 تکرو  گلاسه 135 گرم --- 55,000  95,000  168,000
تراکت A6 دورو گلاسه 135 گرم --- 75,000  115,000  190,000

 


_ توجه : سایز های واقعی و تراکتی به قرار زیر می باشند :

A4 :   سایز واقعی :   21x29.7 سانتیمتر  /  سایز تراکتی :  20x29 سانتیمتر

A5 :   سایز واقعی :   14.5x21 سانتیمتر  /  سایز تراکتی :  14.5x20 سانتیمتر

A6 :   سایز واقعی :   10.5x14.5 سانتیمتر  /  سایز تراکتی :  10x14.5 سانتیمتر