نوع بروشور
قیمت 1000 عدد (تومان) قیمت 2000 عدد (تومان) قیمت 5000 عدد (تومان) قیمت 10000 عدد (تومان)
بروشور A4  تحریر 80 گرم 190,000 230,000  310,000  510,000
بروشور A4  گلاسه 135 گرم 195,000 240,000  385,000  660,000
بروشور A4  سلفون مات 300 گرم 285,000 515,000 --- ---
بروشور A3  تحریر 80 گرم 320,000 390,000 --- ---
بروشور A3  گلاسه 135 گرم 385,000 495,000  ---  ---
بروشور A3  سلفون مات 300 گرم 590,000 1,100,000  ---  ---